Сертификати

Високото ниво на исполнување на барањата на своите клиенти, Нет-Бит го остварува со примена на меѓународните стандарди и најдобри пракси и тоа:

Дополнителна информација