Деловен континуитет (ДРЛ)

Net.BCM

Управување со деловниот континуитет

Net.BCM (Business Continuity Management) претставува логичен редослед на активности кои е потребно да се превземат за да се задоволат барањата искажани со имплементацијата на ISMS, а воедно претставува и неопходна појдовна основа при имплементација на најдобрата пракса за управување со ИТ сервисите согласно ITIL (ITSM).

Датацентар - IT Outsourcing

IT Cloud услуги за деловни клиенти

ITCloud (облак) претставува стратешка промена во начинот на функционирање на ИТ. Преку воведувањето на оваа новина, ИТ може подобро да одговори на растечките потреби и да биде пофлексибилен кон деловните барања. Концептот на IT Cloud ја зголемува ефикасноста и агилноста на ИТ, а истовремено ги намалува оперативните ризици во било која организација. Најважно од сѐ, IT Cloud услугите го прават работењето понадежно, без притоа да се наруши безбедноста или усогласеноста на системите.

Повеќе: Датацентар - IT Outsourcing

Additional information