Деловен континуитет (ДРЛ)

Net.BCM

Управување со деловниот континуитет

Net.BCM (Business Continuity Management) претставува логичен редослед на активности кои е потребно да се превземат за да се задоволат барањата искажани со имплементацијата на ISMS, а воедно претставува и неопходна појдовна основа при имплементација на најдобрата пракса за управување со ИТ сервисите согласно ITIL (ITSM).