Игор Стевковски

Игор Стевковски е деловен консултант во областа на управување со менаџмент системите за квалитет (ИСО9001), животна средина (ИСО14001), безбедност на информации (ИСО27001), испорака на ИТ системи (ИСО20000 и ИТИЛ). Паралелно на ова, во последните неколку години работи и на имплементација на решенија за усогласеност со регулативите за борбата во спречување на перење пари.

На почетокот искуството во ИТ технологијата го стекнува како оперативна поддршка на критични кор-системи, како и во имплементација на решение за банкарско работење во една од поголемите банки во регионот.

Со доаѓањето во Нет.Бит, работи како консултант за имплементација на системи за безбедност на информации во повеќето банки во Р.Македонија, а во 2010/2011 година се стекна со сертификати за надворешен аудитор/проверувач за менаџмент системи за безбедност на информации (ИСО27001) и ИТ сервиси (ИСО20000).

Одржал и голем број на акредитирани обуки за барањата на овие менаџмент системи, управување со ризици, интерактивни работилници за обука за испорака на ИТ сервиси и сл.

Од 2009 започнува со посета на обуки и усовршување во делот на спречување на перење пари и примена на решенијата на Tonbeller – лидер во светски рамки, во дизајнирање на софистицирани програмски решенија за аналитика на финаниски и нефинансиски случувања.

Од 2010 па се до 2014, Игор работеше на успешна имплементација на АМЛ решенија во 11 банки, во и надвор од Р.Македонија.

Паралелно со овие активности, работи и како надворешен проверувач за независна сертификациска куќа од Австрија.

Игор Стевковски