Наташа Дрвошанска

Наташа Дрвошанска e Проектен менаџер со повекегодишно искуство во управување со проекти, а од 2010 година работи и како консултант за воведување на стандардите ISO 9001, ISO 14000, ISO 27000 и ISO 20000. Од 2012-та е сертифициран проектен менаџер (PMP) од страна на PMI – светски институт за проектен менаџмент. Од 2012 година е аудитор за проверка на информатичкиот систем и информатичката структура согласно Законот за заштита на лични податоци. Има посетено повеќе обуки организирани од Дирекцијата за заштита на лични податоци. Во својата кариера Наташа има работено како Проектен менаџер на голем број ИТ проекти за компании од регионот, консултант за воведување на стандарди во поголеми приватни фирми и јавни установи во Македонија, а во поново време и како аудитор за усогласеност со ЗЗЛП.

Наташа Дрвошанска