Усогласување со Правилникот за минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување

  • Печати

Во насока на усогласување со Правилникот за минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, Ви нудиме:

- Услуги за воведување на интерни акти, процедури и безбедносни мерки во врска со информацискиот систем.

- Во соработка со Вашиот ИТ тим и Одборот за ризици на ИС ќе се разработат следниве точки од Правилникот:

  • Стратегија за развој на информацискиот систем,
  • Методологија за анализа на ризиците и проценка на ризиците (Risk Assessment),
  • Анализа на влијанијата на работењето (Business Impact Analysis - BIA),
  • Изработка на план за план за деловен континуитет (Business Continuity Plan - BCP),
  • Политика за безбедност на ИС,
  • Kонтроли за пристап до ресурсите на ИС,
  • Методологија за управување со проекти,
  • Процедура за управување со надворешни добавувачи,
  • Процедура за креирање и чување на резервна копија на податоците на информацискиот систем

Нет.Бит е компанија со 9-годишно искуство во управувањето со информативните системи (ИС), безбедност на информациите и деловен континуитет. Нашите експерти се меѓународни ревизори и тренери во оваа област и работат и за странски акредитирани сертификациски организации.