Усогласеност

Како резултат на своето долгогодишно искуство и врвна експертиза во доменот на деловната усогласеност, Нет.Бит може да понуди услуги и решенија за ефикасно спротивставување на ризиците од перење пари и финансирање тероризам

Нашите Решенија

Anti-Money Laundering (AML)

Согласно законската регулатива, финансиските организации се должни да изработат и спроведуваат Програма за СППФТ. Програмата за СППФТ треба да кореспондира со меѓународната и домашната регулаторна рамка…

KYC

KYC – Know Your Customer – класификација на клиенти

Интегрирана проценка на ризик за нови и постоечки клиенти

Согласно меѓународните регулативи, банките се задолжени да соберат точни податоци за физичките и правни лица заедно со податоците за нивни овластени лица за да се оцени нивото на ризик на клиентот.

Embargo

Siron EMBARGO
Проверка на извршителите на трансакциите со т.н. „црни листи“

Спречувањето на финансирањето на терористичките организации е дополнителна одговорност на банките во усогласувањето со регулативата за СППФТ…

RAS

SironRAS (Risk Assesment)

Проценка и управување со ризици за СППФТ

SironRAS им помага на банките да ја креираат својата анализа на ризици и постојано да ја развиваат понатаму. Идентификацијата, категоризацијата и проценката на ризиците за СППФТ се основа за сите понатамошни активности во банката за започнување и креирање на сеопфатни програми за анализи

FATCA

Сите финансиски организации во светот ќе бидат афектирани од обврската за спроведување на Законот за даночна усогласеност на странските сметки на САД (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA)…

Репорт генератор

Репорт Генератор е модул за генерирање извештаи со одреден формат потребни за усогласување со регулативата за спречување на перење на пари и финансирање тероризам. Лесно се интегрира во постоечката околина и работи на повеке платформи (Windows, Linux, Oracle, MS SQL…).

Нашиот партнер IMTF

Нашиот партнер XTN Cognitive Security

Factsheets

Siron EMBARGO

Combating the financing of terrorism is no longer exclusively the job of national security authorities, the police and the military, but is becoming increasingly important in the processes of banks, insurance companies and industrial

CRS

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) requires foreign financial institutions to report U.S. account holders with foreign assets, and comply with the Intergovernmental Agreements (IGA) or register with the U.S. tax authority (IRS) directly.

Anti-Money Laundering (AML)

Compliance departments often struggle with two challenges: they face enormous pressure to reduce costs while simultaneously facing the need to fully comply with the regulatory requirements to combat money laundering.Siron®AML

Препораки

Закажи Термин Со Нашите Експерти

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.