Минимални стандарди на информациските системи кај осигурителните компании

Согласно Законот за супервизија на осигурување, член 158-ѕ точка 1 објaвен во Сл. Весник на РМ бр.30/2012, Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувања донесе Правилник за минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување кој стапува на сила од почетокот на следната година.

Овој правилник наложува осигурителните компании да воведат организациски и технички мерки со кои ќе се осигура поголема безбедност на информациските системи кои ги чуваат, обработуваат и пренесуваат податоците потребни за работењето на компаниите.

Информациите освен во електронски облик, во голема мерка се користат и во хартиена форма, па безбедноста на информациските системи опфаќа многу повеќе отколку само инфраструктурата од информатичката технологија (ИТ).

Безбедноста на информациските системи мора да се справи со обезбедување на трите главни аспекти – доверливоста, интегритетот и достапноста. Во превод, информациите (во било кој од облиците) ќе се достапни само за лицата кои се овластени да им пристапат (доверливост), информациите да се точни (интегритет) и достапни тогаш кога се потребни (достапност).

Оние кои имаат искуство во организација на безбедноста на информациите, ги препознаваат овие мерки во барањата на Законот за заштита на личните податоци и пропратните правилници (но во тој случај обемот е на целата компанија) или барањата на меѓународниот стандард ИСО 27001 (последна верзија од 2013 г). Затоа компаниите кои обезбедиле Сертификат за овој ИСО стандард се целосно усогласени со барањата кои ги наметнува овој Правилник на Агенцијата.

Правилникот предвидува исполнување на организациски и технички мерки во следниве групи:

  • Стратегија за развој на информацискиот систем
  • Методологија за анализа на ризиците и проценка на ризиците (Risk Assessment)
  • Анализа на влијанијата на работењето (Business Impact Analysis – BIA)
  • Изработка на план за план за деловен континуитет (Business Continuity Plan – BCP)
  • Политика за безбедност на ИС
  • Kонтроли за пристап до ресурсите на ИС
  • Методологија за управување со проекти
  • Процедура за управување со надворешни добавувачи
  • Процедура за креирање и чување на резервна копија на податоците на информацискиот систем

Овие барања наметнуваат осигурителните компании да воведат, имплементираат сет на документи, но и нивна практична примена во секојдневното работење.

Креирањето на документацијата е првиот и најобемен чекор во имплементацијата. Но овие правила е потребно да се пренесат до вработените, за тие доследно да ги спроведуваат во своето работење.

Голем предизвик во овој дел е да се креираат правила кои нема да го оптоварат тековното работење на компанијата и нема да го „бирократизираат“, а притоа лесно да бидат прифатени и спроведувани од страна на вработените.

Безбедноста треба да се воведе како заштита од надворешни „напади“, но согласно статистиките од искуствата, многу поголемо внимание треба да се посвети и на заштитата „од внатре“, односно од самите вработени и токму овој дел може да предизвика различни реакции кај вработените – намалени привилегии на пристап до информации и ресурси (интернет содржини), почесто менување на лозинките и сл, што може негативно да се одрази во работењето.

Овие обврски се однесуваат во сите нивоа на организацијата, од врвното раководство, па се до оние кои ги спроведуваат (ИТ одделот, агентите, па се до административните сектори).

Компанијата треба да назначи и одговорно лице (или тело) кое ќе го контролира спроведувањето на овие правила. Тука треба да се има предвид дека одговорниот не може да е лице од ИТ одделот, бидејќи во голема мерка треба да го контролира работењето токму во својот оддел.

Постојат компании кои овие правила ги применуваат одамна, но никогаш не ги запишале и официјализирале како интерна регулатива. Тие ќе треба само да си ги „запишат“ своите добри пракси во заштитата на информациите.

Најголем предизвик во имплементацијата претставува изнаоѓање на соодветна Методологија на справување со ризиците, како и планирање на Деловниот континуитет на компаниите. Ризиците по информациите треба да се идентификуваат во сите делови на работењето, а раководството треба соодветно да се справи со истите. Тоа не секогаш се административни мерки, туку бара и обезбедување на ресурси (пари, луѓе и време).

Обезбедување на деловен континуитет во работењето исто така може да предизвика потреба од дополнителни ресурси, во зависност од големината на компаниите. Во овој дел, многу е битно соодветно да се димензионира решението – купување на резервна опрема која ќе се користи само за „итни ситуации“ (во случај на голем пожар, поплава, уништување на просториите) нема лесно да помине кај врвното раководство.

Имплементацијата на ваков систем бара сериозен ангажман од самата компанија во донесување и спроведување на овие мерки, а користење на консултантстки услуги од експерти во оваа област во голема мерка го олеснува и скратува времетраењето, заради соодветното димензионирање на мерките. Процесот може да трае од неколку месеци, па се до една година, во зависност од големината на компаниите.

Осигурителните компании кои не започнале со имплементацијата на ваков систем на работење, ќе мора добро да се потрудат во следниов период, за да го исполнат барањето од Законот кое започнува  во сила од 01.01.2015.

Информација за авторот
Игор Стевковски


Игор Стевковски е деловен консултант во областа на управување со менаџмент системите за квалитет (ИСО9001), животна средина (ИСО14001), безбедност на информации (ИСО27001), испорака на ИТ системи (ИСО20000 и ИТИЛ). Паралелно на ова, во последните неколку години работи и на имплементација на решенија за усогласеност со регулативите за борбата во спречување на перење пари.

На почетокот искуството во ИТ технологијата го стекнува како оперативна поддршка на критични кор-системи, како и во имплементација на решение за банкарско работење во една од поголемите банки во регионот.

Со доаѓањето во Нет.Бит, работи како консултант за имплементација на системи за безбедност на информации во повеќето банки во Р.Македонија, а во 2010/2011 година се стекна со сертификати за надворешен аудитор/проверувач за менаџмент системи за безбедност на информации (ИСО27001) и ИТ сервиси (ИСО20000).

Одржал и голем број на акредитирани обуки за барањата на овие менаџмент системи, управување со ризици, интерактивни работилници за обука за испорака на ИТ сервиси и сл.

Од 2009 започнува со посета на обуки и усовршување во делот на спречување на перење пари и примена на решенијата на Tonbeller – лидер во светски рамки, во дизајнирање на софистицирани програмски решенија за аналитика на финаниски и нефинансиски случувања.

Од 2010 па се до 2014, Игор работеше на успешна имплементација на АМЛ решенија во 11 банки, во и надвор од Р.Македонија.

Паралелно со овие активности, работи и како надворешен проверувач за независна сертификациска куќа од Австрија.

Leave a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.