Репорт генератор

Репорт генератор

Репорт Генератор е модул за генерирање извештаи со одреден формат потребни за усогласување со регулативата за спречување на перење на пари и финансирање тероризам. Лесно се интегрира во постоечката околина и работи на повеке платформи (Windows, Linux, Oracle, MS SQL…).

Врз основа на одредени влезни параметри се генерираат повеке типови на дневни и  месечни извештаи:

  • Превземање на податоци кои задоволуваат однапред дефинирани критериуми;
  • Превземање на податоци од веке дефинирани сомнителни случаи во АМЛ системот;

За секој креиран извештај Репорт Генераторот креира запис во основниот АМЛ систем кој што што е неопходно за идни истражувања, креирање статистики, профилирање и ревизорски проверки.