Системи за управување со безбедноста на информациите

Управување со ИС

Системи за управување со безбедноста на информациите

Net.InfoSec е решението на Нет.Бит за имплементација на системи за управување со безбедноста на информациите и деловните процеси во фирмите и институциите со цел да се намалат оперативните ризици во делувањето.

Оперативни ризици вклучуваат потенцијални загуби настанати поради недоволна безбедност на информациите и на деловните процеси.

Безбедноста на информациите во денешно време претставува императив и има директно влијание на стабилноста и профитабилноста на деловното работење.