Управување со IT услуги

Управување со IT услуги

Решенија за управување со информатичките сервиси

Net.ITSM претставува разбирливо решение за имплементацијата на ITIL кое се базира на BS15000/ISO20000* стандардите. ITIL (IT Infrastructure library) претставува препорака за најдобра пракса за организација во испорака на ИТ услуги, односно Систем за управување со ИТ услуги (ITSM IT Service Management) во кој се дефинирани процесите, нивната меѓусебна поврзаност и дефинирање на улогите на учесниците во тие процеси. Целта е да се имплементира целосен систем за управување со ИТ услуги, не поединечни процеси.