Управување со квалитет

Управување со квалитет

Системи за управување со квалитетот

Net.QMS е решение на Нет.Бит за воведување на системи за управување со квалитетот во организациите според стандардот ISO9001:2000.

Управувањето со квалитетот всушност значи управување со деловните процеси, континуирано подобрување, систематско планирање и мерење на резултатите