Управување со ж.с.

Управување со ж.с.

Консултации за имплементирање на Систем за управување со животната средина согласно барањата на стандардот ИСО140000.

Преку работилници и обуки, компаниите воспоставуваат постапки и процедури во насока на зачувување на животната средина.

Преку имплементацијата и понатамошно самостојно одржување на ваков менаџмент систем компанијата остварува:

  • намалување на трошоците (преку следење на потрошувачката на природните ресурси)
  • усогласеност со законската регулатива за заштита на животната средина
  • зголемување на угледот на компанијата со докажување на своите определби за зачувување на животната средина