Ревизија на IT

Ревизија на IT

Проверка на процесите поврзани со испораката на ИТ сервисите како за интерни потреби, така и кон надворешни клиенти заради оптимизирање на трошоци, унапредување на работните процеси во ИТ одделот и максимизирање на деловните можности на компаниите.

Тековната пракса на организацијата се проверува во однос на барањата на стандардот ИСО20000 (Систем за управување со ИТ сервиси) и согласно ИТИЛ најдобрата пракса. Проверката ги опфаќа процесите:

  • Дефинирање на нивоата на испорака и креирање на каталог на сервиси;
  • Планирање на капацитети-планирање на буџет и следење на реализација;
  • Обезбедување достапност и континуитет на сервсите;
  • Безбедност на информации;
  • Управување со клиенти и добвавувачи;
  • Поддршка – хелп деск;
  • Контрола на конфигурација, измени и продукциска околина;

Ревизијата содржи конкретни забелешки за слабостите со конкретни предлози за подобрување.